Khai báo hải quan xuất khẩu rất quan trọng đối với doanh nghiệp để hàng hóa